Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Czernice Borowe
Menu góra
Strona startowa Gmina Czernice Borowe Urząd Gminy Nabór na wolne stanowiska pracy w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wójt Gminy Czernice Borowe ogłasza konkurs na samodzielne stanowisko urzędnicze: EKODORADCA – ½ etatu - Nabór na wolne stanowiska pracy w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy, menu 65, artykuł 1769 - BIP - Gmina Czernice Borowe”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Nabór na wolne stanowiska pracy w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy

Wójt Gminy Czernice Borowe ogłasza konkurs na samodzielne stanowisko urzędnicze: EKODORADCA – ½ etatu

OSOK.2110.04.2024

 

Wójt Gminy Czernice Borowe ogłasza konkurs na samodzielne stanowisko urzędnicze:

 EKODORADCA – ½ etatu

 

1. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE KANDYDATA:

wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1) wykształcenie średnie;

2) co najmniej 3 letni staż pracy ogółem;

3) umiejętność obsługi komputera (MS Office, Internet), urządzeń biurowych i urządzeń mobilnych;

4) czynne prawo jazdy kat. B;

5) łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność;

6) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530 z późn. zm.);

7) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

8) brak  skazania  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) posiadanie nieposzlakowanej opinii;

10)  brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania oferowanego stanowiska.

wymagania dodatkowe (pożądane) związane ze stanowiskiem:

1) doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,

2) znajomość aktualnych przepisów prawa m.in. programów ochrony powietrza, uchwały antysmogowej, ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustawy prawo budowlane, ustawy prawo energetyczne, ustawy o termomodernizacji i remontach i rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

3) znajomość sytuacji środowiskowej i energetycznej oraz stanu jakości powietrza w Polsce, województwie i gminie,

4) znajomość trendów na rynku energetycznym i budowlanym, w tym źródeł ciepła oraz materiałów budowlanych,

5)  wykształcenie wyższe,

6) znajomość struktury działania i organizacji prawnej samorządu terytorialnego,

7) samodzielność,

8) umiejętność planowania, w tym planowania strategicznego,

9) dobra organizacja pracy,

10) umiejętność prowadzenia spotkań i wystąpień publicznych,

11) myślenie analityczne, kreatywność i szybkie uczenie się,

12) umiejętność pracy w stresie,

13)  doświadczenie w pracy z trudnym klientem,

14)  umiejętności koordynacyjne.

2. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

1. Wykonywanie zadań wskazanych dla Ekodoradcy (1/2 etatu) w projekcie realizowanym przez Gminę Czernice Borowe na podstawie umowy partnerskiej nr B/UMWM-UF/UM/PZ/17/2024 w sprawie współpracy przy realizacji projektu pod nazwą „Mazowsze bez smogu", w tym w szczególności:

1) obsługa systemów wytworzonych przez Województwo Mazowieckie w ramach w/w projektu;

2) wsparcie w monitorowaniu stanu realizacji założeń Programu ochrony powietrza i Planu działań krótkoterminowych;

3) prowadzenie sprawozdawczości z realizacji Programu ochrony powietrza i Planu działań krótkoterminowych (za pośrednictwem internetowej platformy sprawozdawczej Województwa Mazowieckiego lub innego dedykowanego serwisu);

4) monitorowanie stanu inwentaryzacji źródeł ciepła oraz bieżąca aktualizacja bazy danych;

5) wykonanie i późniejsza aktualizacja analizy/diagnozy ubóstwa energetycznego mieszkańców gminy, w tym na podstawie istniejących danych i rejestrów;

6) utworzenie bazy danych dotyczącej ubóstwa energetycznego w gminie;

7) opracowanie i późniejszy nadzór nad wdrażaniem strategii służącej poprawie jakości powietrza oraz monitorowanie realizacji uchwał i strategii lokalnych w zakresie ochrony powietrza oraz w razie potrzeby ich ponowna aktualizacja i integracja;

8) wsparcie w pozyskiwaniu zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy na realizację zidentyfikowanych potrzeb w zakresie inwestycji i działań ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną i budujących świadomość społeczną w tym zakresie (wyszukanie instrumentów wsparcia, pomoc merytoryczna w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie, wsparcie merytoryczne realizacji projektu);

9) wykonanie i aktualizacja analiz, badań dotyczących potrzeb edukacyjnych mieszkańców gminy, w tym zidentyfikowanie grup wymagających szczególnego wsparcia oraz opracowanie i wdrożenie scenariusza planowanych do przeprowadzenia działań edukacyjnych;

10) opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza;

11) organizacja wydarzeń, szkoleń, spotkań, pokazów w zakresie ochrony powietrza skierowanych w szczególności do grup wymagających szczególnego wsparcia oraz do ogółu społeczeństwa;

12) organizacja spotkań z grupami opiniotwórczymi tj. przedsiębiorcami, lekarzami, księżmi, nauczycielami, OSP, Lokalnymi Grupami Działania, organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi działającymi w obszarze ochrony powietrza/środowiska;

13) przeprowadzanie akcji informacyjnych o wymaganiach uchwały antysmogowej dla Mazowsza oraz dostępnych formach dofinansowania do wymiany kotłów;

14) udział w kontrolach palenisk oraz czynna współpraca w tym zakresie z uprawnionymi urzędnikami gminy i policją;

15) zlecanie badania próbek popiołu do akredytowanego laboratorium w celu wykrycia spalania najgorszej jakości paliw i odpadów;

16)  doradztwo mieszkańcom w zakresie wymiany źródła ogrzewania i termomodernizacji oraz pomoc w pozyskaniu dofinansowania;

17) udział w cyklicznych spotkaniach ekodoradców;

18) wsparcie działań zmierzających ku zwiększeniu oszczędności zużycia energii w gospodarstwach domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym, w szczególności poprzez:

a) wizyty w domach i mieszkaniach osób ubogich energetycznie, w tym m.in. u osób, które są pod opieką GOPS;

b) analizę zużycia energii w mieszkaniu oraz możliwości jej zmniejszenia;

c) analizę potrzeb w zakresie działań inwestycyjnych (wymiana okien, termomodernizacja, energooszczędne AGD i poszukiwanie źródeł wsparcia dla sfinansowania tych działań;

d) propagowanie zmiany nawyków;

e) zapewnienie dostępu do informacji na temat możliwości poradzenia sobie z problemem.

2. Ścisła współpraca z drugim ekodoradcą zatrudnionym w Urzędzie Gminy Czernice Borowe oraz zastępstwo wzajemne w czasie nieobecności.

3. Stała współpraca z pozostałymi pracownikami Urzędu Gminy, instytucjami zewnętrznymi i organami kontroli w zakresie działań.

Szczegółowy zakres czynności zostanie określony w zakresie obowiązków.

3. INFORMACJE O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU ORAZ WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W URZĘDZIE:

1) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – na stanowisku urzędniczym na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

2) Praca w budynku piętrowym, usytuowanie stanowiska pracy na piętrze budynku (bez możliwości wjazdu osób niepełnosprawnych – brak windy).

3) Praca w terenie – podróże samochodem służbowym.

4) Brak występowania uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

5) Czas pracy: pół etatu – przeciętnie 20 godzin tygodniowo.

6) Bezpośredni kontakt z interesantami, wysiłek umysłowy.

7) Wynagrodzenie: zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, regulaminem wynagradzania pracowników w Urzędzie  Gminy Czernice Borowe oraz z zasadami projektu.

8) Informuje się kandydatów, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6%.

4. DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATA W PRZEDŁOŻONEJ OFERCIE:

1) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2) CV i list motywacyjny,

3) Kserokopie niezbędnych dokumentów: potwierdzających wykształcenie, świadectw pracy  i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

4) Podpisane przez kandydata oświadczenie, że kandydat:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

b) korzysta z pełni praw publicznych,

c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) o braku przeciwwskazań do pracy na oferowanym stanowisku,

e) posiada nieposzlakowaną opinię,

f)  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) – wzór w załączeniu,

5) Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

6)  Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

1) Miejsce: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko: Ekodoradca. Ogłoszenie nr OSOK.2110.04.2024”:

a) osobiście w miejscu składania dokumentów: w Urzędzie Gminy Czernice Borowe,
ul. Dolna 2 pokój nr 12 (parter).

b) przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Czernice Borowe, ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe.

2) Termin dostarczenia zgłoszeń: do dnia 24 czerwca 2024 r. w godzinach pracy Urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu).

6. DODATKOWE INFORMACJE I  UWAGI:

1) Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie BIP Gminy Czernice Borowe oraz tablicy ogłoszeń  Urzędu.

2) Tylko kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu, tj. testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej.

3) Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego – do 28 czerwca 2024 r.

4) Informacje o przebiegu konkursu i jego rozstrzygnięciu zostaną opublikowane w BIP oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

5) Wewnątrz oferty należy zamieścić aktualny adres zwrotny i telefon kontaktowy.

6) Aplikacje, które zostaną złożone osobiście do Urzędu lub wysłane pocztą wpłyną do Urzędu po upływie wymienionego w ogłoszeniu terminie, nie będą rozpatrywane.

7) Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

 

/-/ Wojciech Brzeziński

Wójt Gminy


Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie OSOK.2110.04.2024.pdf

Ogłoszenie OSOK.2110.04.2024 z załącznikami.docx

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.pdf 

Informacja o wynikach naboru.pdf

Metryka

sporządzono
2024-06-10 przez Łukasiak Monika
udostępniono
2024-06-10 13:10 przez Łukasiak Monika
zmodyfikowano
2024-06-28 13:49 przez Łukasiak Monika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
105
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.