Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Czernice Borowe
Menu góra
Strona startowa Gmina Czernice Borowe Urząd Gminy Nabór na wolne stanowiska pracy w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wójt Gminy Czernice Borowe ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat w Referacie Podatków i Opłat - Nabór na wolne stanowiska pracy w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy, menu 65, artykuł 1638 - BIP - Gmina Czernice Borowe”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Nabór na wolne stanowiska pracy w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy

Wójt Gminy Czernice Borowe ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat w Referacie Podatków i Opłat

1. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE KANDYDATA:

wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);

2) wykształcenie  wyższe magisterskie  na kierunku prawo lub administracja;

3) minimum pięcioletni staż pracy w administracji samorządowej;

4) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

5) biegła obsługa komputera  oraz znajomość oprogramowania MS Office;

6) brak  skazania  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) posiadanie nieposzlakowanej opinii;

8) brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania oferowanego stanowiska.

wymagania dodatkowe (pożądane) związane ze stanowiskiem:

1)  bardzo dobra znajomość przepisów ustawy ordynacja podatkowa, ustawy o podatku rolnym, Ustawy o lasach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o opłacie skarbowej, ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych;

2) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

3) umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji;

4) komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole.

2. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

1) Prowadzenie komputerowe ewidencji łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego, katastru, rejestru przypisów i odpisów oraz jego uzgodnień.

2) Przyjmowanie informacji w sprawie podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz  kontrola zgodności ze stanem faktycznym oraz prowadzenie postępowań w tym  zakresie.

3) Wprowadzanie zmian w kontach podatników na podstawie zawiadomień o zmianach w rejestrze ewidencji gruntów.

4)  Dokonywanie wymiaru zobowiązania pieniężnego w rejestrze wymiarowym.

5) Sporządzanie nakazów płatniczych zobowiązania pieniężnego, list pokwitowań nakazów oraz doręczanie nakazów płatniczych wraz z pokwitowaniami sołtysom.

6)  Przygotowywanie decyzji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości i łączne zobowiązanie, list pokwitowań  decyzji oraz doręczanie decyzji płatniczych wraz z pokwitowaniami sołtysom.

7)  Sporządzanie sprawozdań  z wymiaru zobowiązania pieniężnego.       

8)  Prowadzenie rejestru przypisów i odpisów na poszczególne sołectwa oraz zbiorczego dla gminy.

9) Egzekwowanie od sołtysów wykazów posiadaczy psów oraz sporządzanie wymiaru opłat  od posiadania psów.

10) Przygotowywanie decyzji korygujących wymiar zobowiązania pieniężnego.

11) Przyjmowanie, rejestrowanie oraz przygotowywanie do rozpatrzenia podań o ulgi ustawowe umorzenia zobowiązania pieniężnego, zaniechania poboru, umarzanie odsetek za zwłokę tego zobowiązania - prowadząc odrębne rejestry na ulgi ustawowe i pozostałe.

12) Przygotowywanie informacji do przygotowania sprawozdań budżetowych z zakresu działania.

13) Przygotowywanie decyzji o pozytywnym lub odmownym załatwieniu podań.

14) Przeprowadzanie kontroli w terenie  w zakresie zgodności zeznań podatników ze stanem faktycznym.

15) Wydawanie indywidualnych interpretacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych.

16) Przyjmowanie wniosków wraz  z załącznikami o zwrot podatku akcyzowego w cenie  oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej oraz przygotowywanie decyzji w tym zakresie.

17) Analiza danych zawartych we wnioskach oraz porównanie z danymi źródłowymi.

18) Prowadzenie całości spraw w zakresie podatku od środków transportowych, w tym również ewidencja dochodów, prowadzenie postępowań w zakresie  egzekwowania należności.

19) Prowadzenie podręcznego aktualnego zbioru przepisów prawnych w zakresie działania.

20) Przygotowywanie spisów wyborców do wyborów delegatów do Izb Rolniczych.

21) Wykonywanie zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym i spisami rolnymi

22) Ponoszenie odpowiedzialności za prowadzenie rachunkowości określonej w zakresie czynności.

23) Przygotowywanie informacji do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakresie działania.

24) Udział w realizacji zadań w zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej w gminie, zwalczania klęsk żywiołowych i innych zagrożeń.

3. INFORMACJE O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU ORAZ WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W URZĘDZIE:

1) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – na stanowisku urzędniczym.

2) Praca w budynku piętrowym, usytuowanie stanowiska pracy na parterze budynku (bez możliwości wjazdu osób niepełnosprawnych – brak windy),

3) Brak występowania uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,

4) Czas pracy: pełen wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo,

5) Bezpośredni kontakt z interesantami, wysiłek umysłowy.

6) Informuje się kandydatów, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

4. DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATA W PRZEDŁOŻONEJ OFERCIE:

1) CV i list motywacyjny,

2) Kserokopie niezbędnych dokumentów: potwierdzających wykształcenie, świadectw pracy  i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

3) Podpisane przez kandydata oświadczenie, że kandydat:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

b) korzysta z pełni praw publicznych,

c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) o braku przeciwwskazań do pracy na oferowanym stanowisku,

e) posiada nieposzlakowaną opinię,

f)  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) – wzór w załączeniu,

4) Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

5) Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

1) Miejsce: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach:

a) osobiście w miejscu składania dokumentów: w Urzędzie Gminy Czernice Borowe, ul. Dolna 2 pokój nr 12 (parter).

b) przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Czernice Borowe, ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko: Inspektora ds. podatków i opłat  w  Referacie Podatków i Opłat” lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

2) Termin dostarczenia zgłoszeń: do dnia  31 stycznia 2024 r. w godzinach pracy Urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu).

6. DODATKOWE INFORMACJE I  UWAGI:

1) Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie BIP Gminy Czernice Borowe oraz tablicy ogłoszeń  Urzędu.

2) Tylko kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu, tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

3) Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego – do 10 lutego 2024 r.

4) Informacje o przebiegu konkursu i jego rozstrzygnięciu zostaną opublikowane w BIP oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

5) Wewnątrz oferty należy zamieścić aktualny adres zwrotny i telefon kontaktowy.

6) Aplikacje, które zostaną złożone osobiście do Urzędu lub wysłane pocztą wpłyną do Urzędu po upływie wymienionego w ogłoszeniu terminie, nie będą rozpatrywane.

7)  Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

 

/-/ Wojciech Brzeziński

Wójt Gminy


Do pobrania:

Ogłoszenie i załączniki w wersji pdf

Ogłoszenie i załączniki w wersji docx

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.pdf

Informacja o wynikach naboru.pdf

Metryka

sporządzono
2024-01-15 przez Łukasiak Monika
udostępniono
2024-01-15 15:00 przez Łukasiak Monika
zmodyfikowano
2024-02-06 13:39 przez Łukasiak Monika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
168
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.