Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Czernice Borowe
Menu góra
Strona startowa Gmina Czernice Borowe Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) Ochrona Środowiska
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zezwolenie na wycięcie drzewa - Ochrona Środowiska, menu 95, karta informacyjna 33 - BIP - Gmina Czernice Borowe”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ochrona Środowiska

Zezwolenie na wycięcie drzewa

Podstawa prawna

Wydział

Stanowisko ds. inwestycji, drogownictwa i ochrony środowiska
pokój nr 6-7
tel. (023) 674 60 66 wew. 38

Wymagane dokumenty

Opłaty

Termin

do 30 dni

Tryb odwołania

Inne

Nie wymaga zezwolenia na usunięcie z terenu nieruchomości  - art.83f ust.1 pkt 1 i 3:

1)      krzew albo krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25m2;

2)      drzewa, których obwód pnia na wysokości 130cm nie przekracza:

a) 100cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesieniolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 50cm – w przypadku pozostałych drzew;

3)      drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej; Zmiana ta zatem nie dotyczy nieruchomości stanowiących własność osób prawnych, w tym parafii, jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa,a  także innych.

4)      drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,

 Opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu – art.85 ust.1 i 3

 1)      Opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130cm  i stawkę opłaty.

2)      Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.

Maksymalne stawki opłat – art.85 ust. 5 i 6

1)      Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać 500zł.

2)      Stawki opłat za usuwanie krzewów nie mogą przekraczać 200zł.

 Uprawnienia Rady Gminy – art.85 ust.4a

 Rada Gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, określa wysokość stawek opłat, o których mowa w ust.1 i 3, jednolicie dla wszystkich drzew lub krzewów albo różnicując je ze względu na:

1)      rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów,

2)      obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewu albo krzewów rosnących w skupisku.

 Opłaty, gdy Rada Gminy nie podejmie uchwały, o której mowa w art.85 ust.4a – art.85 ust.7

W przypadku, gdy rada gminy nie określi zgodnie z ust.4a wysokości stawek opłat, o których mowa w ust.1 i 3, do ustalania opłaty za usuniecie drzewa lub krzewu stosuje się maksymalne stawki, o których mowa w ust.5 i 6.

 Rada Gminy – oprócz uprawnień opisanych w art.85 ust.4a może w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego:

  • określić, że przepisów art.83 ust.1 nie stosuje się także do innych drzew lub krzewów wskazanych w oparciu o następujące kryteria:

1)      gatunek drzewa lub krzewu, lub

2)      wiek drzewa lub krzewu, lub

3)      obwód pnia drzewa na wysokości 130cm lub powierzchnia krzewu lub krzewów rosnących w skupisku, lub

4)      cel usunięcia drzewa lub krzewu:

a)      związany z prowadzeniem działalności gospodarczej,

b)      niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej, lub

5)      cechy nieruchomości:

a)      objęcie nieruchomości określonych przez radę gminy formami ochrony przyrody, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 1-5,

b)      wpisanie do rejestru zabytków,

c)      położenie w pasie drogowym drogi publicznej,

d)     rodzaj użytku wynikający z ewidencji gruntów i budynków,

e)      określone przeznaczenie nieruchomości wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 W postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu uchwały, o której mowa w ust.1a, zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 określić, że opłat za usuniecie drzewa lub krzewu nie nalicza się także w przypadku innych drzew lub krzewów, wskazanych w oparciu o kryteria, o których mowa w art.83f ust.1a.

NIE NALICZA SIĘ OPŁATY – art.86ust.1 pkt 7 i 8

1)      drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130cm nie przekracza:

a)      120cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesieniolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b)      80cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

- w celu przywrócenia nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

 2)      krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

 Administracyjne kary pieniężne – art.89 ust.1

Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art.88 ust.1 pkt 1 – 3, ustala się w wysokości dwukrotnej opłaty za usuniecie drzewa lub krzewu, o której mowa w art.84 ust.1, a w przypadku, w którym usuniecie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona gdyby takiego zwolnienia nie było.

 

„WYCIĄG”

TEKST UJEDNOLICONY

USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004r. O OCHRONIE PRZYRODY /Dz.U. z 2016r. poz.2134 i poz.2249/ - obowiązujący od 1 stycznia 2017r.

 

  • Kolorem zielonym naniesiono zmiany wprowadzone ustawa z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach /opublikowana dnia 30 grudnia 2016r. w Dz. U. poz. 2249/
  • Przekreślony tekst – dotyczy przepisów uchylonych bądź zmienionych w/w ustawa zmieniającą.
  • Teks bez zmian – czcionka kolor czarny

 

Art. 83. 1. Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:

1)   posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości;

2)   właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, 585 i 1579), zwanej dalej "Kodeksem cywilnym" - jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

2. Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

1)   spółdzielnię mieszkaniową;

2)   wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892);

3)   zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

 

Art. 83a. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków.

2. Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

3. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody wydaje się po uzgodnieniu odpowiednio z dyrektorem parku narodowego albo regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

4. Organ właściwy do wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 2 i 3, niezwłocznie przekazuje do uzgodnienia projekt zezwolenia wraz z aktami sprawy, w tym dokumentację fotograficzną drzewa lub krzewu.

4. Organ właściwy do wydania zezwolenia, o którym mowa w ust.3, niezwłocznie przekazuje do uzgodnienia projekt zezwolenia wraz z aktami sprawy, w tym dokumentację fotograficzną drzew lub krzewów.

5. W razie potrzeby przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego regionalny dyrektor ochrony środowiska albo dyrektor parku narodowego zawiadamia o jego wszczęciu.

6. Niewyrażenie stanowiska w terminie 30 dni, a w przypadku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - 60 dni, od dnia otrzymania projektu zezwolenia, o którym mowa w ust. 2 i 3, przez organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, uznaje się za uzgodnienie zezwolenia.

6. Niewyrażenie stanowiska w terminie 30 dni, a w przypadku prowadzenia postepowania wyjaśniającego – 60 dni, od dnia otrzymania projektu zezwolenia, w którym mowa w ust.3, przez organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, uznaje się za uzgodnienie zezwolenia.

7. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Art. 83f. 1. Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do:

1)   krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;

1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25m2;

2)   krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3)   drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a)  35 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b)  25 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

      3) drzew, których obwód pnia na wysokości 130cm nie przekracza:

a) 100cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesieniolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 50cm – w przypadku pozostałych drzew;

      3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

      3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,

4)   drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;

5)   drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

6)   drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

7)   drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

8)   drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

9)   drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

10)  drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

11)  drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;

12)  drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;

13)  prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

14)  drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

a)  jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

b)  inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

15)  drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

1a. Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, może określić, że przepisów art.83 ust.1 nie stosuje się także do innych drzew lub krzewów wskazanych w oparciu o następujące kryteria:

1)      gatunek drzewa lub krzewu, lub

2)      wiek drzewa lub krzewu, lub

3)      obwód pnia drzewa na wysokości 130cm lub powierzchnia krzewu lub krzewów rosnących w skupisku, lub

4)      cel usunięcia drzewa lub krzewu:

a)      związany z prowadzeniem działalności gospodarczej,

b)      niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej, lub

5)      cechy nieruchomości:

a)      objęcie nieruchomości określonych przez radę gminy formami ochrony przyrody, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 1-5,

b)      wpisanie do rejestru zabytków,

c)      położenie w pasie drogowym drogi publicznej,

d)     rodzaj użytku wynikający z ewidencji gruntów i budynków,

e)      określone przeznaczenie nieruchomości wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

1b. W postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu uchwały, o której mowa w ust.1a, zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 i pkt 14 lit. a, podmioty określone w tych przepisach, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

3. Z oględzin, o których mowa w ust. 1 pkt 14 lit. b, sporządza się protokół. W protokole podaje się w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza się dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

 

Art. 85. 1. Opłatę za usunięcie drzewa ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm i od tempa przyrostu pnia drzewa na grubość poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew oraz współczynników różnicujących stawki w zależności od lokalizacji drzewa.

1. Opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130cm  i stawkę opłaty.

2. Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm:

1)   posiada kilka pni - za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni;

2)   nie posiada pnia - za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.

3. Opłatę za usunięcie krzewu ustala się na podstawie stawki za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami oraz współczynników różnicujących stawkę w zależności od lokalizacji krzewu.

3. Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.

4. Za wielkość powierzchni pokrytej krzewami przyjmuje się wielkość powierzchni rzutu poziomego krzewu.

4a. Rada Gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, określa wysokość stawek opłat, o których mowa w ust.1 i 3, jednolicie dla wszystkich drzew lub krzewów albo różnicując je ze względu na:

1)      rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów,

2)      obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewu albo krzewów rosnących w skupisku.

5. Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm:

1)   97,88 zł - w przypadku obwodu pnia wynoszącego do 25 cm;

2)   342,56 zł - w przypadku obwodu pnia wynoszącego od 26 do 50 cm;

3)   648,42 z - w przypadku obwodu pnia wynoszącego od 51 do 100 cm;

4)   763,77 z - w przypadku obwodu pnia wynoszącego od 101 do 200 cm;

5)   681,63 z - w przypadku obwodu pnia wynoszącego od 201 do 300 cm;

6)   542,26 z - w przypadku obwodu pnia wynoszącego od 301 do 500 cm;

7)   376,07 z - w przypadku obwodu pnia wynoszącego powyżej 500 cm.

6. Stawkę za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami ustala się w wysokości 249,79 zł.

7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

1)   stawki dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew w zależności od obwodu pnia oraz od tempa przyrostu pnia na grubość,

2)   współczynniki różnicujące stawki w zależności od lokalizacji drzewa lub krzewu

- kierując się zróżnicowanymi kosztami produkcji poszczególnych rodzajów i gatunków drzew, zróżnicowanymi warunkami wzrostu poszczególnych drzew i krzewów oraz funkcjami pełnionymi przez drzewa i krzewy.

8. Stawki, o których mowa w ust. 5 i 6 oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1, podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku waloryzacji o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej.

5. Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać 500zł.

6. Stawki opłat za usuwanie krzewów nie mogą przekraczać 200zł.

7. W przypadku, gdy rada gminy nie określi zgodnie z ust.4a wysokości stawek opłat, o których mowa w ust.1 i 3, do ustalania opłaty za usuniecie drzewa lub krzewu stosuje się maksymalne stawki, o których mowa w ust.5 i 6.

8. Stawki, o których mowa w ust. 5 i 6, podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku waloryzacji o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej. 

9. Minister właściwy do spraw środowiska, w terminie do dnia 31 października każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokość waloryzowanych stawek, o których mowa w ust. 8.

 

Art. 86. 1. Nie nalicza się opłat za usunięcie:

1)   drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;

2)   drzew lub krzewów, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3)   drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

4)   drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

5)   drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;

6)   drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;

7)   drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:

a)  75 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b)  50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew

-  w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

8)   krzewów, których wiek nie przekracza 25 lat, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

7) drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130cm nie przekracza:

a) 120cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesieniolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,,

b) 80cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

- w celu przywrócenia nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

8) krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

9)   drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;

10)  drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;

11)  topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;

12)  drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;

13)  drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;

14)  drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;

15)  drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.

1a. Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, może określić, że opłat za usuniecie drzewa lub krzewu nie nalicza się także w przypadku innych drzew lub krzewów, wskazanych w oparciu o kryteria, o których mowa w art.83f ust.1a.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, jeżeli wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zostało uzależnione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzeń zastępczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzew nie zachowały żywotności po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych, lub przed upływem tego okresu, z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu nakłada ponownie w drodze decyzji obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych. Przepisy art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku niewykonania nasadzeń zastępczych, o których mowa w ust. 2, zgodnie z zezwoleniem na usunięcie drzewa lub krzewu, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Art. 88. 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:

1)   usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;

2)   usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;

3)   zniszczenie drzewa lub krzewu;

 

Art. 89. 1. Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1-3, ustala się w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu, o której mowa w art. 84 ust. 1.

1. Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art.88 ust.1 pkt 1 – 3, ustala się w wysokości dwukrotnej opłaty za usuniecie drzewa lub krzewu, o której mowa w art.84 ust.1, a w przypadku, w którym usuniecie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona gdyby takiego zwolnienia nie było.

2. Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 88 ust. 1 pkt 4, ustala się w wysokości opłaty za usunięcie drzewa, o której mowa w art. 84 ust. 1, pomnożonej przez 0,6.

3. Jeżeli ustalenie obwodu lub gatunku usuniętego lub zniszczonego drzewa jest niemożliwe z powodu wykarczowania pnia i braku kłody, dane do wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej ustala się na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego, powiększając ją o 50%.

4. Jeżeli ustalenie obwodu usuniętego lub zniszczonego drzewa jest niemożliwe z powodu braku kłody, obwód do wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej ustala się, przyjmując najmniejszą średnicę pnia i pomniejszając wyliczony obwód o 10%.

5. Jeżeli ustalenie wielkości powierzchni usuniętych lub zniszczonych krzewów jest niemożliwe, z powodu usunięcia pędów i korzeni, wielkość tę przyjmuje się na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego.

6. W przypadku usunięcia drzewa lub krzewu obumarłego albo nierokującego szansy na przeżycie, złomu lub wywrotu, wysokość administracyjnej kary pieniężnej obniża się o 50%.

7. W przypadku usunięcia albo zniszczenia drzewa lub krzewu, albo uszkodzenia drzewa w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności, nie wymierza się administracyjnej kary pieniężnej.

8. Administracyjne kary pieniężne nieuiszczone w wyznaczonym terminie, podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

9. Należność z tytułu administracyjnej kary pieniężnej przedawnia się po upływie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności.

10. Nie wszczyna się postępowania w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej, a postępowanie wszczęte w tej sprawie umarza się, jeżeli od końca roku, w którym usunięto lub zniszczono drzewo lub krzew albo uszkodzono drzewo, upłynęło 5 lat.

11. Organ może umorzyć 50% wymierzonej kary, o której mowa w ust. 1 lub 2, osobom fizycznym, które na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej usunęły lub zniszczyły drzewo lub krzew albo uszkodziły drzewo, w przypadku gdy osoby te nie są w stanie uiścić kary w pełnej wysokości bez znacznego uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, jeżeli dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku.

 

 

Dz.U. z 2016r. poz. 2249 - zobacz

Metryka

sporządzono
2017-01-16 przez Karolina Śmigielska
udostępniono
2017-01-16 00:00 przez Łukasiak Monika
zmodyfikowano
2021-01-15 13:21 przez Łukasiak Monika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
707
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.