Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Czernice Borowe
Menu góra
Strona startowa Gmina Czernice Borowe Urząd Gminy Nabór na wolne stanowiska pracy w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wójt Gminy Czernice Borowe ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Referacie Organizacyjnym, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego - Nabór na wolne stanowiska pracy w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy, menu 65, artykuł 1700 - BIP - Gmina Czernice Borowe”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Nabór na wolne stanowiska pracy w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy

Wójt Gminy Czernice Borowe ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Referacie Organizacyjnym, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

1. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE KANDYDATA:

wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1)      obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);

2)      wykształcenie wyższe;

3)      minimum czteroletni staż pracy w administracji samorządowej;

4)      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

5)      biegła obsługa komputera  oraz znajomość oprogramowania MS Office;

6)      brak  skazania  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7)      posiadanie nieposzlakowanej opinii;

8)      brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania oferowanego stanowiska.

wymagania dodatkowe (pożądane) związane ze stanowiskiem:

1)      bardzo dobra znajomość przepisów ustaw o: obronie Ojczyzny, zarządzaniu kryzysowym, ochronie informacji niejawnych, samorządzie gminnym, finansach publicznych, stanie klęski żywiołowej, Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa Zamówień Publicznych;

2)      doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

3)      preferowane kierunki wykształcenia: zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo narodowe, oraz kierunki o specjalnościach wojskowych,

4)      posiadanie kwalifikacji potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia opartego o programy zatwierdzone przez Szefa OCK oraz założenia programowe zawarte w Wytycznych Szefa OCK z dnia 11 stycznia 2016 r.,

5)      umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji;

6)      komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,

7)      prawo jazdy kat. B.

2. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

1) Prowadzenie kancelarii tajnej,

2)  W zakresie spraw  obrony  cywilnej:

a) Opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych przedsięwzięć
w zakresie OC.

b) Opracowywanie planów i programów szkolenia OC, organizowanie szkolenia
i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej.

c) Realizowanie zadań sił zbrojnych i obrony cywilnej, przekazywanych przez organy wojskowe lub terenowe organy OC.

d) Planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej, ich realizacja oraz nadzór  nad wykonawcami, którym przydzielono w planie zadania do realizacji.

e) Prowadzenie magazynku OC.

f) Gromadzenie w gminnym magazynie sprzętu OC  środków ochrony indywidualnej przed  bronią masowego  rażenia  dla terenowych formacji OC oraz dla pozostałych mieszkańców gminy.

g) Zapewnianie właściwych warunków przechowywania, użytkowania i konserwacji  sprzętu i materiałów OC w  gminnym magazynie.

h) Zaopatrywanie formacji OC w sprzęt zgodnie z rozdzielnikiem.

3) W zakresie  zarządzania  kryzysowego:

a) Przygotowywanie  rocznego planu pracy Gminnego zespołu.

b) Opracowywanie regulaminu bieżących prac zespołu oraz działań  w sytuacjach zagrożeń katastrofą naturalną lub awarią techniczną noszącą  znamiona klęski żywiołowej.

c) Ustalanie przedmiotu i terminu posiedzeń.

d) Przedstawianie Wójtowi Gminy zbiorczych ocen sytuacji, prognoz jej  rozwoju oraz wniosków  z prowadzonych działań.

e) Uzgadnianie z sąsiednimi gminami zasad i zakresu współdziałania  w dziedzinie reagowania.

f) prowadzenie prac związanych ze szkodami powstałymi w gospodarstwach rolnych
i działach specjalnych produkcji rolnej w wyniku klęsk żywiołowych.

4) W zakresie spraw  wojskowych i obronnych:

a) Opracowywanie rocznych wytycznych oraz planów zasadniczych zamierzeń w zakresie  wykonywania zadań obronnych.

b) Opracowywanie planów i programów  szkolenia obronnego, a także organizowanie szkoleń i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej.

c) Opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania gminy, a także stosownych programów obronnych.

d) Opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia na potrzeby obronne.

e) Realizowanie przedsięwzięć związanych   z przygotowaniem stanowiska kierowania Wójta Gminy zapewniającego realizacje zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa.

f) Opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy na czas wojny oraz projektu zarządzania Wójta Gminy  wprowadzającego w/w regulamin w życie.

g) Opracowywanie i bieżące  uaktualnianie  dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach  gotowości obronnej.

h) Opracowywanie i uaktualnianie  dokumentacji Stałego Dyżuru.

i) Analizowanie wniosków wojskowego  komendanta uzupełnień w sprawie świadczeń na rzecz obrony, a także prowadzenie postępowania  wyjaśniającego i przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu osób  lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony.

j) Opracowywanie rocznych planów świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych oraz planów świadczeń osobistych i etatowych/ doraźnych / świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonywania w razie ogłoszenia  mobilizacji i wojny, a także niezbędnych  w tym zakresie dokumentów.

k) Przygotowywanie decyzji  dotyczących zajęcia  na cele przejściowego zakwaterowania sil zbrojnych budynków, pomieszczeń i terenów, a także  decyzji odszkodowawczych w tych sprawach.

l)  Pełnienie obowiązków kierownika Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy Czernice Borowe w czasie podwyższenia stanu gotowości obronnej państwa oraz w czasie kryzysu
i wojny.

m)  Opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej.

n) Planowanie i prowadzenie  kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych.

o) Realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP:  przeprowadzanie rejestracji na potrzeby założenia ewidencji wojskowej i prowadzenia kwalifikacji wojskowej.

p) Wykonywanie czynności związanych z oczyszczaniem terenów z niewypałów.

5) Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym.

6) Monitorowanie i przeciwdziałanie zagrożeniom na terenie Gminy.

7) Wparcie organizacji pozarządowych działających na obszarze gminy przy pisaniu wniosków o dofinansowanie, realizacji i rozliczania.

8) Udział w działaniach promocyjnych gminy.

9) Przygotowywanie informacji do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej w zakresie działania.

3. INFORMACJE O WARUNKACH PRACY  NA STANOWISKU ORAZ WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W URZĘDZIE:

1)      Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – na stanowisku urzędniczym.

2)      Praca w budynku piętrowym, usytuowanie stanowiska pracy na parterze budynku (bez możliwości wjazdu osób niepełnosprawnych – brak windy),

3)      Brak występowania uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,

4)      Czas pracy: pełen wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo,

5)      Bezpośredni kontakt z interesantami, wysiłek umysłowy.

6)      Informuje się kandydatów, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

4. DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATA W PRZEDŁOŻONEJ OFERCIE:

1)  Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2) CV i list motywacyjny,

3) Kserokopie niezbędnych dokumentów: potwierdzających wykształcenie, świadectw pracy  i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

4) Podpisane przez kandydata oświadczenie, że kandydat:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

b) korzysta z pełni praw publicznych,

c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) o braku przeciwwskazań do pracy na oferowanym stanowisku,

e) posiada nieposzlakowaną opinię,

f) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) – wzór w załączeniu,

5) Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

6) Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

1) Miejsce: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach:

a) osobiście w miejscu składania dokumentów: w Urzędzie Gminy Czernice Borowe, ul. Dolna 2 pokój nr 12 (parter).

b)  przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Czernice Borowe, ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko: Podinspektora ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Referacie Organizacyjnym, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego”.

2)  Termin dostarczenia zgłoszeń: do dnia 11 kwietnia 2024 r. w godzinach pracy Urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu).

6. DODATKOWE INFORMACJE I  UWAGI:

1) Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie BIP Gminy Czernice Borowe oraz tablicy ogłoszeń  Urzędu.

2) Tylko kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu, tj. testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej.

3) Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego – do 20 kwietnia 2024 r.

4) Informacje o przebiegu konkursu i jego rozstrzygnięciu zostaną opublikowane w BIP oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

5) Wewnątrz oferty należy zamieścić aktualny adres zwrotny i telefon kontaktowy.

6) Aplikacje, które zostaną złożone osobiście do Urzędu lub wysłane pocztą wpłyną do Urzędu po upływie wymienionego w ogłoszeniu terminie, nie będą rozpatrywane.

7) Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

 

/-/ Wojciech Brzeziński

Wójt Gminy


Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie.pdf

Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami.doc

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.pdf 

Informacja o wynikach naboru.pdf

Metryka

sporządzono
2024-03-27 przez
udostępniono
2024-03-27 15:09 przez Łukasiak Monika
zmodyfikowano
2024-04-19 09:10 przez Łukasiak Monika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
171
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.