Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Czernice Borowe
Menu góra
Strona startowa Gmina Czernice Borowe Urząd Gminy Nabór na wolne stanowiska pracy w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wójt Gminy Czernice Borowe ogłasza nabór na stanowisko na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych - Nabór na wolne stanowiska pracy w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy, menu 65, artykuł 1685 - BIP - Gmina Czernice Borowe”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Nabór na wolne stanowiska pracy w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy

Wójt Gminy Czernice Borowe ogłasza nabór na stanowisko na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych

OGŁOSZENIE

 Wójt Gminy Czernice Borowe ogłasza nabór na stanowisko na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych

Nazwa stanowiska: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych.

Adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach  Borowych, ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe.

I. Określenie wymagań związanych z stanowiskiem:

Kandydatem na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych, może być osoba, która posiada:

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku prawo lub administracja oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, o której mowa w art.122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  3. co najmniej 10 letni staż pracy, w tym minimum 3 letni okres pracy w pomocy społecznej, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. niekaralność zakazem pełnienia funkcji publicznych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  5. nieposzlakowaną opinię,
  6. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych oraz znajomość procedur administracyjnych z zakresu ustaw: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prawa energetycznego, Karty Dużej Rodziny, dodatków mieszkaniowych, pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ustalania i wypłat zasiłków dla opiekunów, pomocy kombatantom, wspierania kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego, finansów publicznych, prawa pracy, ochrony danych osobowych, dostępie do informacji publicznych.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. doświadczenie na stanowisku kierowniczym
  2. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi oraz gospodarką finansową jednostki,
  3. zdolności organizacyjne,
  4. umiejętność pracy w zespole,
  5. dyspozycyjność,
  6. wysoka odporność na stres,
  7. prawo jazdy kat. B.

II. Zakres zadań i odpowiedzialności wykonywanych na stanowisku:

  1. kierowanie Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
  2. prowadzenie gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  3. opracowywanie planu finansowego GOPS, sprawowanie kontroli nad jego wykonaniem oraz przygotowywanie sprawozdań finansowych,
  4. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych przy ścisłej współpracy ze Skarbnikiem Gminy,
  5. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz innych zadań zleconych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  6. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych na podstawie upoważnienia wydanego przez  wójta gminy, 
  7. składanie Radzie Gminy sprawozdań z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
  8. przygotowywanie projektów uchwał oraz innych materiałów przedkładanych organom Gminy, w tym również oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,
  9. organizowanie pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sposób zapewniający kompleksowe, sprawne, terminowe i zgodne z prawem realizację zadań sprawne wykonywanie zadań,
  10. wykonywanie czynności pracodawcy wobec pracowników zatrudnionych w GOPS,
  11. sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek GOPS,
  12. nadzór nad sprawozdawczością merytoryczną oraz sprawozdawczością finansową GOPS,
  13. diagnozowanie i ocena problemów społecznych występujących na terenie gminy oraz przedstawianie propozycji ich rozwiązań,
  14. analiza i ocena realizacji planu zaspokojenia potrzeb oraz skuteczności realizowanej pomocy,
  15. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych osobom potrzebującym,
  16. współdziałanie ze szkołami, instytucjami, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami, parafiami, mobilizowanie i pobudzanie  środowisk lokalnych w celu niesienia pomocy potrzebującym oraz do  podejmowania działań na rzecz pomocy społecznej,   w celu realizacji zadań społecznych,
  17. udzielanie metodycznej pomocy podległym pracownikom w zakresie pracy z jednostką, rodziną, środowiskiem,
  18. organizowanie i nadzorowanie usług opiekuńczych i innych form opieki nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi,
  19. udzielanie pomocy w formie poradnictwa prawnego oraz pomocy w załatwianiu spraw i innych ważnych spraw bytowych,
  20. rozwijanie infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym oraz kształtowanie polityki społecznej,
  21. prowadzenie wszechstronnych działań mających na celu zaspokojenie stwierdzonych potrzeb społecznych, psychicznych, biologicznych oraz udzielanie osobom zainteresowanym pełnej informacji o przysługujących świadczeniach i dostępnych formach pomocy,
  22. organizowanie i prowadzenie działalności socjalnej zmierzającej do poprawy sytuacji osób, rodzin i grup wymagających pomocy,
  23. kierowanie osób, których sytuacja życiowo - zdrowotna uniemożliwia samodzielną egzystencję, do domów pomocy społecznej,
  24. prowadzenie kontroli zarządczej GOPS,
  25. wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność przetwarzania danych osobowych przez GOPS zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych,
  26. prowadzenie dokumentacji GOPS przewidzianej odrębnymi przepisami oraz wytycznymi,
  27. wykonywanie obowiązków w granicach pełnomocnictw udzielonych przez Wójta oraz wykonywanie innych obowiązków wynikających ze Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  28. nadzór nad utrzymaniem strony BIP GOPS-u,
  29. pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań GOPS, w tym również środków unijnych.
  30. Wykonywanie innych zadań zleconych przez wójta gminy oraz wynikających z potrzeb mieszkańców Gminy.

III. Wymagane dokumenty:

 1. sporządzona pisemnie koncepcja rozwoju Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Czernicach Borowych,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
 5. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,
 6. oświadczenie kandydata, że:
  a) ma pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią,
  b) nie był karany zakazem pełnienia funkcji publicznych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  c) o posiadanym obywatelstwie,
  - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.
 7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej rekrutacji zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze.
 8. informacja dotycząca ochrony danych osobowych o treści określonej w załączniku do ogłoszenia - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze.
 9. zaświadczenie lekarskie o spełnianiu warunków zdrowotnych niezbędnych do zajmowania stanowiska kierowniczego,
 10. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022, poz. 530),

IV. Informacja o warunkach pracy:

 1. Praca na stanowisku kierowniczym, od 1 maja 2024 r.
 2. Pełny wymiar czasu pracy, dyspozycyjność po godzinach pracy i w dni wolne od pracy w razie potrzeb pracodawcy.
 3. Praca w godzinach: codziennie 7.00 - 15.00, z wyjątkiem wtorku 8.00-16.00.
 4. Wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami wypłacane z dołu do 28 dnia każdego miesiąca.
 5. Praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie.
 6. Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe.
 7. Praca na parterze budynku, budynek bez windy.
 8. Praca o charakterze administracyjnym, wymagająca wyjazdów w teren celem kontroli pracy socjalnej podległych pracowników, kontaktów z instytucjami i innymi jednostkami w zakresie realizacji zadań.

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

VI. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 29 marca 2024 r. osobiście w sekretariacie  Urzędu Gminy Czernice Borowe  pod adresem: ul. Dolna 2, Czernice Borowe lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Czernice Borowe, ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe z dopiskiem:  Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych.
 2. Dokumenty aplikacyjne złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Dokumenty aplikacyjne złożone po terminie oraz dokumenty kandydatów, z którymi nie nawiązano stosunku pracy zostaną komisyjnie zniszczone, po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru.

 VII. Etapy naboru.

 1. Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

  - I etap: ocena złożonych ofert pod względem formalnym (bez udziału kandydatów). Sprawdzenie przez komisję konkursową kompletności wymaganych dokumentów oraz spełnienia przez kandydatów wymagań niezbędnych, określonych w ogłoszeniu o naborze.

  O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu kwalifikacyjnego, kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

  - II etap: z udziałem kandydatów, część pisemna oraz rozmowa kwalifikacyjna.

 2. Przewidywane zakończenie postepowania w ciągu 30 dni od końcowego terminu składania ofert.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP bip.czerniceborowe.pl Urzędu Gminy Czernice Borowe oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czernice Borowe.

 

/-/ Wojciech Brzeziński

Wójt Gminy


Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie Nr 28/2024 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 14 marca 2024 r. w  sprawie  ogłoszenia naboru na kandydata na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych.pdf

Ogłoszenie o naborze.pdf

Załączniki do ogłoszenia o naborze.docx

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.pdf 

Informacja o wynikach naboru.pdf

 

Metryka

sporządzono
2024-03-14 przez Wojciech Brzeziński - Wójt Gminy
udostępniono
2024-03-14 15:08 przez Łukasiak Monika
zmodyfikowano
2024-04-15 14:43 przez Łukasiak Monika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
214
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.