Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Czernice Borowe
Menu góra
Strona startowa Gmina Czernice Borowe Urząd Gminy Nabór na wolne stanowiska pracy w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wójt Gminy Czernice Borowe ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze: Inspektora ds. księgowości opłat komunalnych w Referacie Podatków i Opłat - Nabór na wolne stanowiska pracy w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy, menu 65, artykuł 1140 - BIP - Gmina Czernice Borowe”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Nabór na wolne stanowiska pracy w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy

Wójt Gminy Czernice Borowe ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze: Inspektora ds. księgowości opłat komunalnych w Referacie Podatków i Opłat

1. Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

   wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1)  obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

     o pracownikach samorządowych;

2)   wykształcenie  wyższe na kierunku finanse i rachunkowość, zarządzanie;

3)   minimum pięcioletni staż pracy na stanowiskach w administracji samorządowej;

4)   pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

5)   biegła obsługa komputera  oraz znajomość oprogramowania MS Office;

6)  brak  skazania  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7)    posiadanie nieposzlakowanej opinii;

8)    brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania oferowanego stanowiska.

    wymagania dodatkowe (pożądane) związane ze stanowiskiem:

1)  bardzo dobra znajomość przepisów ustawy ordynacja podatkowa, ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, ustawy o odpadach, ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym;

2)    umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji;

3)    komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,

4)    posiadanie kwalifikacji do prowadzenia archiwum zakładowego.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)  Prowadzenie wymiaru opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

2)  Prowadzenie postępowań w zakresie wymiaru opłaty za odbiór odpadów.

3)  Sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami.

4)   Kontrola formalna i rachunkowa faktur oraz sporządzanie poleceń przelewów.

5)   Prowadzenie spraw w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym, a w szczególności związanych z:

a)    administrowaniem, utrzymaniem, gospodarowaniem gminnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,

b)   utrzymaniem obiektów będących w zasobach gminy.

6)   Ewidencja umów najmu i dzierżawy oraz należności z tytułu czynszów i dzierżawy.

7)   Rozliczanie z PUP robót publicznych, prac interwencyjnych.

8)   Rozliczanie inkasentów z pobranej  opłaty.

9)   Prowadzenie archiwum zakładowego.

10)    Udział w pracach przygotowawczych do wyborów powszechnych.

11)    Ewidencja analityczna dochodów z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym.

12)    Ewidencja  druków ścisłego zarachowania: kwitariusz K-103, KW, karty drogowe.

3. Informacje o warunkach pracy  na stanowisku oraz wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – na stanowisku urzędniczym.

Praca w budynku piętrowym, usytuowanie stanowiska pracy na piętrze budynku (bez możliwości wjazdu osób niepełnosprawnych – brak windy),

Brak występowania uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,

Czas pracy: pełen wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo,

Bezpośredni kontakt z osobami, wysiłek umysłowy,

Informuje się kandydatów, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

4. Dokumenty wymagane od kandydata w przedłożonej ofercie:

1)  CV i list motywacyjny,

2)  Kserokopie niezbędnych dokumentów: potwierdzających wykształcenie, świadectw pracy  i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

3)  Podpisane przez kandydata oświadczenie, że kandydat:

a)   posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

b)   korzysta z pełni praw publicznych,

c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)   o braku przeciwwskazań do pracy na oferowanym stanowisku,

e)   posiada nieposzlakowaną opinię,

f)   wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) – wzór w załączeniu,

4)   Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

5)   Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Miejsce i termin składania dokumentów:

1)  Miejsce: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach:

a) osobiście w miejscu składania dokumentów: w Urzędzie Gminy Czernice Borowe, ul. Dolna 2 pokój nr 11 (parter).

b)  przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Czernice Borowe, ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko:Inspektora ds. księgowości opłat komunalnych w  Referacie Podatków i Opłat”  lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

2)  Termin dostarczenia zgłoszeń: do dnia 04 października 2021 roku w godzinach pracy Urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu).

6. Dodatkowe informacje i  uwagi:

1)  Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie BIP Gminy Czernice Borowe oraz tablicy ogłoszeń  Urzędu.

2) Tylko kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu, tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

3)  Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego – do 15 października 2021 r.

4)  Informacje o przebiegu konkursu i jego rozstrzygnięciu zostaną opublikowane w BIP oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

5) Wewnątrz oferty należy zamieścić aktualny adres zwrotny i telefon kontaktowy.

6)  Aplikacje, które zostaną złożone osobiście do Urzędu lub wysłane pocztą wpłyną do Urzędu po upływie wymienionego w ogłoszeniu terminie, nie będą rozpatrywane.

7)  Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie i załączniki.pdf

Ogłoszenie i załączniki w wersji edytowalnej.doc


Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne.pdf

Informacja o wynikach naboru.pdf

 

Metryka

sporządzono
2021-09-17 przez
udostępniono
2021-09-17 00:00 przez Łukasiak Monika
zmodyfikowano
2021-10-19 10:31 przez Łukasiak Monika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
599
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.