Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Czernice Borowe
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia Nabór kandydatów na ławnika
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Nabór kandydatów na ławników sądowych na lata 2024 – 2027 - Nabór kandydatów na ławnika, menu 126, artykuł 1474 - BIP - Gmina Czernice Borowe”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Nabór kandydatów na ławnika

Nabór kandydatów na ławników sądowych na lata 2024 – 2027

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATUR UPŁYWA 30 czerwca 2023 roku.

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2023 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2019.

W związku z powyższym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023r. poz.2017 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 z późn. zm.)  Rada Gminy Czernice  Borowe w terminie  do 31 października 2023 r.  dokona wyboru  ławnika do Sądu Rejonowego w Przasnyszu, do orzekania w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich  na lata 2024-2027.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi  właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa ( z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru,  w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

Procedurę wyboru ławników, szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia, określa ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych (rozdział 7) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca  2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście

Wzór karty zgłoszenia dostępny jest poniżej.

 

Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:

2 aktualne zdjęcia, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie   dowodu  osobistego,

informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,

oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu  ograniczona  ani zawieszona,

zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika, 

Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Natomiast odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego  odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

W przypadku zgłoszenia kandydata na ławnika przez stowarzyszenie,   inną organizację społeczną lub zawodową należy dołączyć aktualny odpis KRS, albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce   z dnia   10 maja 2023 roku Rada Gminy Czernice Borowe  na nową kadencję będzie wybierała ławników:

do Sądu Rejonowego w Przasnyszu           -  1 ławnik:

 w tym do orzekania w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich – 1 ławnik                

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do Rady Gminy Czernice Borowe  po upływie terminu   tj. do 30 czerwca 2023 r. pozostawia się bez biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Czernice Borowe,  ul. Dolna 2  ,  pokój Nr 11 w terminie do 30 czerwca 2023 roku.

Załączniki do pobrania:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.pdf >>>

Lista osób popierających zgłoszenie kandydata na ławnika.pdf>>>

 

Metryka

sporządzono
2023-05-16 przez Wojciech Brzeziński
udostępniono
2023-05-16 12:26 przez Kienig Sylwester
zmodyfikowano
2023-05-16 12:35 przez Kienig Sylwester
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
90
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.