Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Czernice Borowe
Menu góra
Strona startowa Gmina Czernice Borowe Urząd Gminy Dane adresowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Dane adresowe, menu 22 - BIP - Gmina Czernice Borowe”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Dane adresowe

Dane adresowe

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernice Borowe

 

Archiwalna wersja Biuletynu Informacji Publicznej (do 31.10.2017r.)

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. nr 10, poz 68) na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdą Państwo informacje publiczne dotyczące samorządu. Udostępnieniu podlegają w szczególności informacje o statusie prawnym Gminy, jego organizacji, przedmiocie działania i kompetencjach, organach władzy i osobach sprawujących w nim funkcje publiczne oraz o ich kompetencjach.

 Gmina z lotu ptaka

 

ADRES: 
ul. Dolna 2
06-415 Czernice Borowe

 

KONTAKT: 
Telefon (023) 674-62-15 - centrala
Faks (023) 677-00-13
ePUAP: /689p5eupym/skrytka

 

DANE DO FAKTUR:

Nabywca:
Gmina Czernice Borowe
ul. Dolna 2
06-415 Czernice Borowe
NIP: 7611485906

Odbiorca/Płatnik:
Urząd Gminy Czernice Borowe
ul. Dolna 2
06-415 Czernice Borowe


Przyjmujemy interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00. wtorek 8:00 - 16:00

 

Należności z tytułu podatków i opłat oraz opłaty skarbowej należy wpłacać
na konto Gminy Czernice Borowe

BS Grudusk 90 8220 0004 0100 0244 2001 0130

 

Należności z tytułu opłat za odpady komunalne i ścieki należy wpłacać
na konto Gminy Czernice Borowe 

BS Grudusk 98 8220 0004 0100 0244 2001 0180

 

Należności z tytułu opłat za posiłki wydawane w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych oraz za przedszkole popołudniowe  należy wpłacać na konto Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych

BS Grudusk 36 8220 0004 0100 0231 2000 0030 

Wójt Gminy Czernice Borowe - Wojciech Brzeziński przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek tygodnia w godz. 9:00 - 14:00.
W inne dni przyjęcia interesantów mogą odbyć się po uprzednim ustaleniu terminu.
Powodem powyższej regulacji jest konieczność częstych wyjazdów w sprawach związanych z inwestycjami gminy.

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) ( Dz. Urz. UE L 2016. Nr 119, s1), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Czernice Borowe: Wójt Gminy Czernice Borowe adres: ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe.  
 1. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Czernice Borowe, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Czernice Borowe za pomocą adresu: iod@czerniceborowe.pl
 1. Administrator danych osobowych — Wójt Gminy Czernice Borowe - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

a.      Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy;

b.      realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Czernice Borowe; 

c.      w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a.      organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b.      inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Czernice Borowe przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Czernice Borowe. 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 2. Posiada Pan/Pani Prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych,,RODO”.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

 a.      prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

 b.      prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych — w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

 c.      prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 

 §  dane nie są już niezbędne do celów, dla których, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

 §  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

 §  osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

 §  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

 d.      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych — w przypadku, gdy: 

 §  osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

 §  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

 §  Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

 §  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

 e.      prawo do przenoszenia danych — w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 §  przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

 §  przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

 f.       prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych — w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 §  zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

 9.      W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (aft. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Czernice Borowe Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
 1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 1. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Metryka

sporządzono
2017-06-20 przez Kienig Sylwester
udostępniono
2017-06-20 00:00 przez Kienig Sylwester
zmodyfikowano
2023-05-12 13:44 przez Kienig Sylwester
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
71609
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.