Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Czernice Borowe
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Czernice Borowe  / Urząd Gminy  / Dane adresowe
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Dane adresowe Dane adresowe

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernice Borowe


Archiwalna wersja Biuletynu Informacji Publicznej (do 31.10.2017r.)

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. nr 10, poz 68) na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdą Państwo informacje publiczne dotyczące samorządu. Udostępnieniu podlegają w szczególności informacje o statusie prawnym Gminy, jego organizacji, przedmiocie działania i kompetencjach, organach władzy i osobach sprawujących w nim funkcje publiczne oraz o ich kompetencjach.

 Gmina z lotu ptaka


ADRES: 
ul. Dolna 2
06-415 Czernice Borowe


KONTAKT: 
Telefon (023) 674-62-15 - centrala
Faks (023) 677-00-13

 

DANE DO FAKTUR:

Nabywca:
Gmina Czernice Borowe
ul. Dolna 2
06-415 Czernice Borowe
NIP: 7611485906

Odbiorca/Płatnik:
Urząd Gminy Czernice Borowe
ul. Dolna 2
06-415 Czernice Borowe


Przyjmujemy interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00. wtorek 8:00 - 16:00

Należności z tytułu podatków i opłat oraz opłaty skarbowej można wpłacać na konto Urzędu Gminy Czernice Borowe.

Konto: BS Przasnysz 07  8924 0007 0000 4011 2000 0001
NIP: 5661619271

 

Wójt Gminy Czernice Borowe - Wojciech Brzeziński przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek tygodnia w godz. 9:00 - 14:00.
W inne dni przyjęcia interesantów mogą odbyć się po uprzednim ustaleniu terminu.
Powodem powyższej regulacji jest konieczność częstych wyjazdów w sprawach związanych z inwestycjami gminy.

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) ( Dz. Urz. UE L 2016. Nr 119, s1), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

 Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Czernice Borowe: Wójt Gminy Czernice Borowe adres: ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe.  
 1. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Czernice Borowe, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Czernice Borowe za pomocą adresu: iod@czerniceborowe.pl
 1. Administrator danych osobowych — Wójt Gminy Czernice Borowe - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

a.      Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy;

b.      realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Czernice Borowe; 

c.      w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a.      organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b.      inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Czernice Borowe przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Czernice Borowe. 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 2. Posiada Pan/Pani Prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych ,,RODO”.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

 a.      prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

 b.      prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych — w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

 c.      prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 

 §  dane nie są już niezbędne do celów, dla których, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

 §  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

 §  osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

 §  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

 d.      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych — w przypadku, gdy: 

 §  osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

 §  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

 §  Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

 §  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

 e.      prawo do przenoszenia danych — w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 §  przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

 §  przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

 f.       prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych — w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 §  zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

 9.      W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (aft. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Czernice Borowe Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
 1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 1. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 


data wytworzenia2017-06-20
data udostępnienia2017-06-20
sporządzone przezKienig Sylwester
opublikowane przezSylwester Kienig
ilość odwiedzin31500
rejestr zmianzobacz »
Gmina Czernice Borowe, Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe, tel.: 23 674-62-15, fax: 23 677-00-13, sekretariat@czerniceborowe.pl, www.czerniceborowe.pl
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@